De betrokken goederen

Algemene regel

Over het algemeen zijn de betrokken goederen, de goederen die de reglementering omschrijft als eenvoudige risico’s.

Het gaat meer bepaald om:
a) alle gebouwen en hun inhoud waarvan de verzekerde waarde niet meer bedraagt dan 1.477.445,41 €,
b) de goederen die niet worden gebruikt voor handels- of bedrijfszaken (onder meer de gehelen van kantoor- en appartementsgebouwen en hun inhoud) waarvan de verzekerde waarde niet meer bedraagt dan 47.524.493,95 €
Bovenstaande bedragen zijn deze van kracht op 1 januari 2015. Ze evolueren mee met de ABEX-index. De meest recente index die van toepassing is, vindt u op het volgende adres


Als u het geïndexeerde bedrag wilt kennen, moet u de laatst gepubliceerde index vermenigvuldigen met 1.983,15 in het geval a) hierboven en met 63.791,27 in het geval b) hierboven.

NB. De goederen ”speciale risico’s” genoemd die de hierbovenvermelde bedragen     overschrijden (handels-, bedrijfszaken…) kunnen verzekerd worden volgens de marktvoorwaarden. De voorwaarden van het Tariferingsbureau zijn niet van toepassing.


Uitsluitingen

De wet laat toe om bepaalde goederen van de dekking uit te sluiten. De lijst van de uitsluitingen moet in uw overeenkomst opgenomen zijn.

Die uitsluitingen kunnen onder andere betrekking hebben op:

- de voorwerpen die zich buiten de gebouwen bevinden,
- bepaalde lichte gebouwen (tuinhuisjes, berghokken enz.),
- de gebouwen en delen van gebouwen die in opbouw zijn of die worden verbouwd en die niet bewoonbaar zijn,
- de goederen die door andere verzekeringen kunnen worden gedekt (bijv. voertuigen, die door een omniumverzekering kunnen worden gedekt),

Voor wat het gevaar overstroming, opstuwing en overlopen van openbare riolen betreft, wordt de inhoud van kelders die op minder dan 10 cm van de vloer is opgesteld, niet gedekt. Deze uitsluiting geldt niet voor de vaste verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties en voor lokalen die blijvend ingericht zijn als woonvertrekken of voor de uitoefening van een beroep.

De wet omschrijft een kelder als “elk vertrek waarvan de vloer of grondoppervlakte zich bevindt op meer dan 50 centimeter onder het niveau van de hoofdingang die leidt naar de woonvertrekken van het gebouw, met uitzondering van de kelderlokalen die blijvend als woonvertrekken of voor de uitoefening van een beroep zijn ingericht”.

Ook diefstal, vandalisme en vergelijkbare daden worden niet gedekt door de verzekering natuurrampen. Die kunnen door een andere waarborg ad hoc van de brandverzekering worden gedekt.

Het gevaar overstroming en het overlopen of de opstuwing van openbare riolering worden niet gedekt voor een gebouw (of het gedeelte ervan) met inbegrip van de inhoud ervan als dit werd gebouwd meer dan achttien maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat de zone waarin dat gebouw zich bevindt als risicozone klasseert. Deze uitsluiting is eveneens van toepassing op de uitbreidingen op de grond van de goederen die bestonden voor de datum van klassering van de risicozone.
Deze uitsluiting is niet van toepassing op de goederen of delen van de goederen die werden heropgebouwd of wedersamengesteld na een schadegeval en die overeenstemmen met de waarde van de wederopbouw of de wedersamenstelling van de goederen voor het schadegeval.